وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت تحقیقات و فناوری، مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی
کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور
فهرست نشریات دارای رتبه علمی | تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
ردیف عنوان نشریه صاحب امتیاز ناشر ISSN URL نمایه‌های اصلی اعتبار رتبه
1 ابن سینا نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دانشگاه علوم پزشکی ارتش 1735-9503
-
ebnesina.ajaums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
2 اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-4374
2423-7604
journals.sbmu.ac.ir/me Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
3 اخلاق زیستی انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی 2345-2803
-
journals.sbmu.ac.ir/be Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
4 اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2251-7146
2251-7154
ijme.tums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
5 ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2345-2455
2383-1901
journals.sbmu.ac.ir/spip Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
6 ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 1735-1960
2345-5365
journal.iehfs.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
7 ارمغان دانش دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 1728-6506
1728-6514
armaghanj.yums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
8 اصول بهداشت روانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1028-6918
1684-4300
jfmh.mums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
9 افق دانش دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1735-1855
2252-0805
hms.gmu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
10 امداد و نجات مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال‌ ایران مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال‌ ایران 2008-4544
2008-529X
jorar.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
11 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن -
2008-0824
jtbcp.riau.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
12 بهداشت و ایمنی کار انجمن علمی بهداشت کار ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2251-807X
2383-2088
jhsw.tums.ac.ir ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
13 بهداشت و توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان انتشارات کارا -
2322-1380
jhad.kmu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
14 بیمارستان انجمن علمی اداره بیمارستان‌ها دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-1928
2228-7450
jhosp.tums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
15 بیماری های پستان جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران 1735-9406
-
ijbd.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
16 بینا بانک چشم جمهوری اسلامی ایران بانک چشم جمهوری اسلامی ایران 1026-6399
-
binajournal.org Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
17 بیهوشی و درد انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران ، د ع پ ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2228-6659
2322-3324
jap.iums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
18 پایش جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 1680-7626
2008-4536
payeshjournal.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
19 پرستار و پزشک در رزم اداره بهداشت و درمان نزاجا دانشگاه علوم پزشکی ارتش -
-
npwjm.ajaums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
20 پرستاری داخلی - جراحی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 2322-178X
2322-4169
ijmsn.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
21 پرستاری دیابت دانشگاه علوم پزشکی زابل دانشگاه علوم پزشکی زابل 2345-5020
2423-5571
old.zbmu.ac.ir/jdn Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
22 پرستاری قلب و عروق انجمن پرستاران قلب ایران انجمن علمی پرستاران قلب ایران 2251-8983
-
journal.icns.org.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
23 پرستاری کودکان انجمن علمی پرستاری ایران 2423-3331
2423-3323
jpen.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
24 پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور سازمان پزشکی قانونی کشور 1027-1457
2383-0034
sjfm.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
25 پژوهش توانبخشی در پرستاری انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران 2383-4358
2383-434X
ijrn.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
26 پژوهش در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2008-7284
2008-952X
rme.gums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
27 پژوهش در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-5311
2008-0506
pejouhesh.sbmu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
28 پژوهش در دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2383-4331
-
journals.sbmu.ac.ir/jrrh Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
29 پژوهش‌های آسیب‌ شناسی زیستی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2538-3000
2538-5887
mjms.modares.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
30 پژوهنده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-1022
2008-7780
pajoohande.sbmu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
31 پوست و زیبایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-7470
2228-7388
jdc.tums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
32 پیاورد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-8132
2008-2665
payavard.tums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
33 تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-8620
2476-4299
journals.sbmu.ac.ir/mh Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
34 تازه های علوم شناختی خصوصی پژوهشکده علوم شناختی 1561-4174
-
www.iricss.org Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
35 تحقیق در علوم دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی 2008-4676
2228-7353
jrds.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
36 تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2345-3338
2322-1593
journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/PramedJ Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
37 تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-2029
2008-8248
rbs.mui.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
38 تحقیقات نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-2363
-
hsr.mui.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
39 تعالی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2322-391X
2322-3936
jce.mazums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
40 توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 2538-6247
2538-6247
rehabilitationj.uswr.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
41 توسعه آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 2251-9521
2345-4393
zums.ac.ir/edujournal Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
42 جراحی استخوان و مفاصل ایران انجمن جراحان ارتوپدی ایران انجمن جراحان ارتوپدی ایران 1735-2967
-
ijos.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
43 حسابداری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2252-0473
-
jha.sums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
44 حقوق پزشکی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران انجمن علمی حقوق پزشکی ایران 2008-4390
2476-7158
ijmedicallaw.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
45 حیات دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-2215
2008-X188
hayat.tums.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
46 دانش و تندرستی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1735-577X
2345-3753
knh.shmu.ac.ir/index.php/site Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
47 دانشور پزشکی دانشگاه شاهد دانشگاه شاهد 1028-3188
-
daneshvarmed.shahed.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
48 دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2345-5268
2345-5276
jrh.mazums.ac.ir Others
علمی-پژوهشی
49 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله موسسه دانش گستر فرنام -
2345-5284
edcbmj.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
50 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 1735-4315
2228-7515
ijpcp.iums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
51 سلامت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2383-3033
2423-4702
journals.sbmu.ac.ir/ch Others
علمی-پژوهشی
52 سلامت روان کودک عباسعلی حسین خانزاده عباسعلی حسین خانزاده 2423-3552
2476-5740
childmentalhealth.ir Others
علمی-پژوهشی
53 سلامت کار ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 1735-5133
2228-7493
ioh.iums.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
54 سلامت و محیط زیست انجمن علمی بهداشت محیط ایران انجمن بهداشت محیط ایران 2008-2029
2008-3718
ijhe.tums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
55 سلامت و مراقبت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 2322-3391
2228-6799
hcjournal.arums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
56 طب انتظامی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا بهداری کل نیروی انتظامی 2228-6241
2383-3483
teb.police.ir/teb Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
57 طب توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2251-8401
2252-0414
medrehab.sbmu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
58 طب جانباز پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان موسسه دانش آفرند زیستاژن 0008-2636
-
ijwph.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
59 طب جنوب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1735-4374
1735-6954
ismj.bpums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
60 طب سنتی اسلام و ایران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران 2008-8574
-
jiitm.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
61 طب کار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2251-7189
2251-8274
tkj.ssu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
62 طب مکمل دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک 2228-5091
2228-7094
cmja.arakmu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
63 طب و تزکیه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1608-2397
2251-6239
tebvatazkiyeh.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
64 طلوع بهداشت یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 1728-5127
2538-1598
tbj.ssu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
65 علوم پیراپزشکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2345-2730
2322-5238
jpsr.mums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
66 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-7756
-
nsft.sbmu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
67 علوم غذایی و تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 2008-0123
2423-8155
jftn.srbiau.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
68 فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران -
2345-3265
journal.ihepsa.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
69 فصلنامه پژوهشی خون مرکز تحقیقات انتقال خون ایران مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران 1027-9520
1735-8248
bloodjournal.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
70 فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی پژوهشکده گیاهان دارویی 1684-0240
-
jmp.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
71 فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران 1023-5922
2008-3386
iau-tmuj.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
72 فقه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-8620
2476-4299
journals.sbmu.ac.ir/MF Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
73 فیض دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 2008-9821
-
feyz.kaums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
74 کومش دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1608-7046
-
koomeshjournal.semums.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
75 گوارش انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران 2008-756X
-
govaresh.org Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
76 لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران 1735-3319
-
icml.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
77 مجله آموزش و سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2383-2150
2383-2312
jech.umsha.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
78 مجله اپیدمیولوژی ایران انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-7489
2228-7507
irje.tums.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
79 مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 1027-2704
-
isacc.iranesthesia.org/index.php/iranesthes... Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
80 مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2423-3870
2423-3498
jhbmi.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
81 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 9359-1608
1735-8892
ijme.mui.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
82 مجله بالینی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 2322-4703
2345-6884
jcnm.skums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
83 مجله پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انتشارات روضه سما 1027-3727
-
umj.umsu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
84 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1608-5671
2008-160X
majalleh.tbzmed.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
85 مجله پژوهش پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران -
1735-9074
ijnr.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
86 مجله تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2322-5688
2345-2609
jhr.ssu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
87 مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1735-4625
-
jqr.kmu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
88 مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موسسه ملی تحقیقات سلامت 2383-3742
-
hakim.hbi.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
89 مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-7586
1735-7543
sjsph.tums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
90 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انتشارات روضه سما 2008-6326
2008-742X
unmf.umsu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
91 مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2008-2800
2008-2819
nmj.umsha.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
92 مجله دانشکده پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1027-7595
1735-854X
jims.mui.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
93 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1683-1764
1735-7322
tumj.tums.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
94 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1735-4013
-
mjms.mums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
95 مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-255X
2008-6989
jids.journalonweb.ir/index.php/jids Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
96 مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1560-9286
2008-2347
jmds.mums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
97 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دانشگاه علوم پزشکی نیشابور دانشکده علوم پزشکی نیشابور 2383-3203
2476-2768
journal.nums.ac.ir Others
علمی-پژوهشی
98 مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک 1735-5338
2008-644X
amuj.arakmu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
99 مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 2228-7280
2228-7299
jarums.arums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
100 مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1563-4728
-
sjimu.medilam.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
101 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 1561-4107
2251-7170
jbums.org Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
102 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 2008-8701
-
journal.nkums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
103 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 1606-7487
-
jsums.medsab.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
104 مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1735-1448
2228-7469
journal.skums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
105 مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2228-5741
2228-5733
jssu.ssu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
106 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا دانشگاه علوم پزشکی فسا دانشگاه علوم پزشکی فسا 2228-5105
2228-7329
journal.fums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
107 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم 1735-7799
2008-1375
journal.muq.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
108 مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1560-652X
2345-4040
sjku.muk.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
109 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2008-4048
2008-4056
journal.gums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
110 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1735-9260
1735-9279
jmums.mazums.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
111 مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1024-641X
2008-2444
jdm.tums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
112 مجله دندانپزشکی کودکان ایران مجتبی وحید گلپایگانی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران 1735-8434
-
journal.iapd.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
113 مجله دیابت و متابولیسم ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2345-4008
2345-4016
ijdld.tums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
114 مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1680-2993
2008-2363
ijogi.mums.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
115 مجله زیست پزشکی جرجانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 2345-6108
2345-6442
goums.ac.ir/jorjanijournal Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
116 مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1562-1073
1562-1073
jmciri.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
117 مجله سالمندی ایران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 1735-806X
1735-806X
salmandj.uswr.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
118 مجله سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 2345-6248
-
chj.rums.ac.ir Others
علمی-پژوهشی
119 مجله سلامت و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 2382-9710
2382-9737
healthjournal.arums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
120 مجله طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 1735-1537
1735-7667
militarymedj.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
121 مجله علمی پزشکی جندی شاپور دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 2252-052X
2252-0619
jsmj.ajums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
122 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1607-2197
2423-6152
journal.bums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
123 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1735-3165
2008-7268
journal.rums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
124 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1561-3666
2423-5814
journal.qums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
125 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1562-4765
2008-4080
goums.ac.ir/journal Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
126 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 1025-4285
2251-662X
sjh.umsha.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
127 مجله علوم اعصاب شفای خاتم مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیاء تهران مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیا تهران 2322-1887
2345-4814
shefayekhatam.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
128 مجله علوم پزشکی پارس دانشگاه علوم پزشکی جهرم دانشگاه علوم پزشکی جهرم 2008-7993
2008-8442
jmj.jums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
129 مجله علوم پزشکی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2228-7043
2228-7051
rjms.iums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
130 مجله علوم پزشکی صدرا کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-4339
-
smsj.sums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
131 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1683-4844
1683-5476
ijem.sbmu.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
132 مجله مدیریت بهداشت و درمان دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران 2476-3012
2476-3020
jhm.srbiau.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
133 مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2251-7065
2251-8266
jmed.ssu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
134 مجله میکروب شناسی پزشکی ایران انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران موسسه دانش گستر فرنام 1735-8612
2345-4342
ijmm.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
135 مجله نفس پژوهشکده سل و بیماری‌های ریوی، بیمارستان مسیح دانشوری 2322-4517
2423-8147
nafasjournal.ir/fa Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
136 مددکاری اجتماعی حسین حاج بابایی انتشارات رسانه های تخصصی 1735-451X
-
socialworkmag.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
137 مدیریت ارتقای سلامت انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران 2251-8614
2251-9947
jhpm.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
138 مدیریت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-7853
1735-9813
him.mui.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
139 مدیریت پرستاری سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران 2251-6603
2251-6611
ijnv.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
140 مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2008-1200
2008-1219
jha.iums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
141 مطالعات ناتوانی سید محمد موسوی -
2322-2840
jdisabilstud.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
142 مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2383-336X
2383-3378
johe.umsha.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
143 مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز -
2383-3211
jehe.abzums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
144 نشریه آموزش پرستاری انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران 2322-3812
4428-2222
jne.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
145 نشریه پرستاری ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران -
2008-5931
ijn.iums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
146 نشریه جراحی ایران جامعه جراحان ایران انجمن جامعه جراحان ایران 1735-4099
-
ijs.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
147 نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز 1735-6679
-
aums.abzums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
148 نشریه روان پرستاری انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران 2345-2528
2345-2501
ijpn.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
149 یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1563-0773
-
yafte.lums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
150 ARYA Atherosclerosis دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-3955
2251-6638
arya.mui.ac.ir/index.php/arya ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
151 Acta Medica Iranica دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 0044-6025
1735-9694
acta.tums.ac.ir PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
152 Addiction and Health دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2008-4633
2008-8469
ahj.kmu.ac.ir PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
153 Advanced Pharmaceutical Bulletin دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2228-5881
2251-7308
apb.tbzmed.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
154 Advances in Nursing and Midwifery دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1605-8941
-
journals.sbmu.ac.ir/en-jnm Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
155 Anatomical Sciences Journal انجمن علوم تشریح ایران موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 1728-6158
1728-6158
anatomyjournal.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
156 Anesthesiology and Pain Medicine انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران کوثر 2228-7523
2228-7531
anesthpain.com PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
157 Annals of Colorectal Research دانشگاه علوم پزشکی شیراز کوثر 2322-5289
2322-5262
colorectalresearch.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
158 Annals of Military and Health Sciences Research دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران کوثر 2383-1960
2383-1979
ajaums.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
159 Archives of Anesthesiology and Critical Care دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2423-5849
2423-5846
aacc.tums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
160 Archives of Breast Cancer دکتر احمد کاویانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 2383-0425
2383-0433
archbreastcancer.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
161 Archives of Cardiovascular Imaging انجمن اکو کاردیوگرافی ایران کوثر 2322-5327
2322-5319
cardiovascimaging.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
162 Archives of Clinical Infectious Diseases دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کوثر -
2345-2641
archcid.com ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
163 Archives of Critical Care Medicine دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کوثر 2423-4443
-
accmedicine.com Others
علمی-پژوهشی
164 Archives of Hygiene Sciences دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم 2251-9203
2322-4916
jhygiene.muq.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
165 Archives of Iranian Medicine فرهنگستان علوم پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی 1029-2977
1735-3947
aimjournal.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
166 Archives of Medical Laboratory Sciences انجمن علمی جامعه آزمایشگاه انجمن علمی جامعه آزمایشگاه 2423-6241
-
journals.sbmu.ac.ir/archives Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
167 Archives of Neuroscience دانشگاه علوم پزشکی تهران کوثر 2322-3944
2322-5769
archneurosci.com ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
168 Archives of Pediatric Infectious Diseases دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کوثر 2322-1828
2322-1836
pedinfect.com ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
169 Archives of Trauma Research دانشگاه علوم پزشکی کاشان کوثر 2251-953X
2251-9599
archtrauma.com ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
170 Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2322-5718
2322-5726
aojnmb.mums.ac.ir PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
171 Asia Pacific Journal of Medical Toxicology دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2322-2611
2322-4320
apjmt.mums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
172 Asian Journal of Sports Medicine دانشگاه علوم پزشکی تهران کوثر 2008-000X
2008-7209
asjsm.com Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
173 Auditory and Vestibular Research دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2423-480X
avr.tums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
174 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection دانشگاه علوم پزشکی همدان کوثر 2383-0298
2383-0301
ajcmicrob.neoscriber.org Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
175 Avicenna Journal of Dental Research دانشگاه علوم پزشکی همدان کوثر -
2423-7582
avicennajdr.neoscriber.org Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
176 Avicenna Journal of Environmental Health Engineering دانشگاه علوم پزشکی همدان کوثر -
2423-4583
ajehe.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
177 Avicenna Journal of Medical Biochemistry دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2345-4113
-
ajmb.umsha.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
178 Avicenna Journal of Medical Biotechnology جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه فناوریی های نوین علوم زیستی پژوهشگاه ابن سینا 2008-2835
2008-4625
ajmb.org PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
179 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology دانشگاه علوم پزشکی همدان کوثر 2383-2436
2383-2444
avicennajnpp.neoscriber.org/en/index.html Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
180 Avicenna Journal of Phytomedicine دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2228-7930
2228-7949
ajp.mums.ac.ir ISI, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
181 Basic and Clinical Cancer Research دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2228-6527
2228-5466
bccr.tums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
182 Basic and Clinical Neuroscience دانشگاه علوم پزشکی ایران موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 2008-126X
2228-7442
bcn.iums.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
183 BioImpacts دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2228-5660
2228-5652
bi.tbzmed.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
184 Bulletin of Emergency and Trauma دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز مرکز تحقیقات تروما 2322-3960
2322-2522
www.beat-journal.com/BEATJournal/index.php/... PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
185 Case Reports in Clinical Practice دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2538-2683
2538-2691
crcp.tums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
186 Caspian Journal of Dental Research دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 2251-9890
2322-2395
cjdr.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
187 Caspian Journal of Internal Medicine دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 2008-6164
2008-6172
caspjim.com ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
188 Caspian Journal of Neurological Sciences دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2383-4307
2423-4818
cjns.gums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
189 Caspian Journal of Pediatrics دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 2423-4729
2383-3106
caspianjp.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
190 Cell Journal جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان پژوهشگاه رویان - جهاد دانشگاهی 2228-5806
2228-5814
celljournal.org ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
191 Crescent Journal of Medical Biological Sciences شرکت بین المللی پارت طب ارس Aras Part Medical International Press -
2148-9696
cjmb.org ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
192 Current Medical Mycology دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2423-3439
2423-3420
cmm.mazums.ac.ir PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
193 DARU Journal of Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی تهران BioMed Central -
2008-2231
darujps.com ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
194 Dental Research Journal دانشگاه علوم پزشکی اصفهان Medknow 1735-3327
2008-0255
www.journalonweb.com/drj PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
195 Educational Development of Jundishapur دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 2251-6506
2345-2757
journals.ajums.ac.ir/edj Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
196 Educational Research in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2252-0341
2252-0465
journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/EduRMedS Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
197 Emergency دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2345-4563
2345-4571
journals.sbmu.ac.ir/emergency ISI, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
198 Environmental Health Engineering and Management دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2423-3765
2423-4311
ehemj.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
199 Evidence Based Care دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2008-2487
2008-370X
ebcj.mums.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
200 Future of Medical Education Journal دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2251-8347
2251-8355
fmej.mums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
201 Galen Medical Journal دانشگاه علوم پزشکی فسا دانشگاه علوم پزشکی فسا 2588-2767
2322-2379
gmj.ir/index.php/gmj ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
202 Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-2258
2008-4234
journals.sbmu.ac.ir/ghfbb PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
203 Gene, Cell and Tissue دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کوثر 2345-6833
2345-6841
genecelltissue.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
204 Genetics In the 3rd Millennium مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد - نجم آبادی مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد - نجم آبادی 2423-7159
2423-5873
g3m.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
205 Health Education and Health Promotion دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس 2345-2897
-
hehp.modares.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
206 Health Promotion Perspectives دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز -
2228-6497
journals.tbzmed.ac.ir/HPP PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
207 Health Scope دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کوثر 2251-8959
2251-9513
jhealthscope.com ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
208 Health in Emergencies and Disasters Quarterly دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه -
2345-4210
hdq.uswr.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
209 Health, Spirituality and Medical Ethics Journal دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم 2383-3610
2322-4304
jhsme.muq.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
210 Hepatitis Monthly دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله کوثر 1735-143X
1735-3408
hepatmon.com ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
211 Hormozgan Medical Journal دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 2423-3528
-
hmj.hums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
212 Infection Epidemiology and Microbiology دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2322-2298
2345-4946
iem.modares.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
213 Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شیراز کوثر 2476-7263
2476-7271
ijvlms.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
214 International Archives of Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 2383-2568
-
iahs.kaums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
215 International Cardiovascular Research Journal مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2251-9130
2251-9149
ircrj.com ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
216 International Clinical Neurosciences Journal دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2383-2096
-
journals.sbmu.ac.ir/neuroscience Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
217 International Journal of Applied Behavioral Sciences دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2423-5253
-
journals.sbmu.ac.ir/ijabs Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
218 International Journal of Basic Science in Medicine دانشگاه علوم پزشکی زابل نشر سالمی 2008-7837
2383-1405
ijbsm.zbmu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
219 International Journal of Cancer Management دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کوثر 2538-4422
2538-497X
ijcancerprevention.com ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
220 International Journal of Community Based Nursing and Midwifery دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-4835
2322-2476
ijcbnm.sums.ac.ir PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
221 International Journal of Endocrinology and Metabolism دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کوثر 1726-913X
1726-9148
endometabol.com ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
222 International Journal of Enteric Pathogens دانشگاه علوم پزشکی البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز 2345-3362
2322-5866
enterpathog.abzums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
223 International Journal of Epidemiologic Research دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد -
2383-4366
ijer.skums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
224 International Journal of Fertility and Sterility جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی 2008-076X
2008-0778
ijfs.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
225 International Journal of Health Care, Insurance and Equity سازمان بیمه سلامت ایران -
-
Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
226 International Journal of Health Policy and Management دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان -
2322-5939
ijhpm.com ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
227 International Journal of Health Studies دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 2423-6594
-
ijhs.shmu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
228 International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2008-2207
ijhoscr.tums.ac.ir PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
229 International Journal of High Risk Behaviors and Addiction دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کوثر 2251-8711
2251-872X
jhrba.com Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
230 International Journal of Hospital Research دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2251-8940
2322-2085
ijhr.iums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
231 International Journal of Infection دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کوثر 2383-1421
2383-1413
intjinfection.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
232 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2251-8770
2251-8762
journals.sbmu.ac.ir/ijmtfm Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
233 International Journal of Molecular and Cellular Medicine دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 2251-9637
2251-9645
ijmcmed.org ISI, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
234 International Journal of Molecular and Clinical Microbiology دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 2008-9171
2476-7093
ijmcm.toniau.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
235 International Journal of Nano Dimension دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 2008-8868
2228-5059
ijnd.ir ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
236 International Journal of Occupational Hygiene انجمن و متخصصین بهداشت و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-5109
2008-5435
ijoh.tums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
237 International Journal of Occupational and Environmental Medicine سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 2008-6520
2008-6814
theijoem.org ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
238 International Journal of Organ Transplantation Medicine مرکز آموزشی درمانی خیریه پیوند اعضا ابوعلی سینا مرکز آموزشی درمانی پژوهشی پیوند اعضاء ابوعلی سینای 2008-6482
2008-6490
ijotm.com ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
239 International Journal of Pediatrics دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2345-5047
2345-5055
ijp.mums.ac.ir ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
240 International Journal of Preventive Medicine دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2008-7802
2008-8213
ijpm.mui.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
241 International Journal of Radiation Research موسسه پرتو پزشکی نوین موسسه پرتو پزشکی نوین 2322-3243
2345-4229
ijrr.com ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
242 International Journal of Reproductive BioMedicine دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، انجمن باروری و ناباروری ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2476-4108
2476-3772
journals.ssu.ac.ir/ijrmnew ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
243 International Journal of School Health دانشگاه علوم پزشکی شیراز کوثر 2345-5152
2383-1219
intjsh.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
244 International Journal of Travel Medicine and Global Health دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 2322-1100
2476-5759
www.ijtmgh.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
245 International Journal of Womens Health and Reproduction Sciences شرکت بین المللی پارت طب ارس شرکت بین المللی پارت طب ارس -
2330-4456
ijwhr.net ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
246 Iranian Biomedical Journal انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران 1028-852X
2008-823X
ibj.pasteur.ac.ir PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
247 Iranian Endodontic Journal دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-7497
2008-2746
journals.sbmu.ac.ir/iej PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
248 Iranian Heart Journal انجمن قلب و عروق ایران انجمن قلب و عروق ایران 1735-7306
-
journal.iha.org.ir ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
249 Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-1502
1735-5249
ijaai.tums.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
250 Iranian Journal of Basic Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2008-3866
2008-3874
ijbms.mums.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
251 Iranian Journal of Blood and Cancer انجمن خون و سرطان کودکان ایران انجمن خون و سرطان کودکان ایران -
2008-4595
ijbc.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
252 Iranian Journal of Child Neurology دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد قفرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-4668
2008-0700
journals.sbmu.ac.ir/ijcn ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
253 Iranian Journal of Critical Care Nursing دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله کوثر 2008-3084
2008-336X
jccnursing.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
254 Iranian Journal of Dermatology انجمن متخصصین بیماری‌های پوست ایران انجمن متخصصین بیماری‌های پوست ایران -
0021-082X
iranjd.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
255 Iranian Journal of Diabetes and Obesity دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2345-2250
2008-6792
ijdo.ssu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
256 Iranian Journal of Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2322-4797
2322-553X
jhs.mazums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
257 Iranian Journal of Immunology دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1735-1383
365X-1735
iji.sums.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
258 Iranian Journal of Infectious Diseases and Tropical Medicine انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور 1680-0192
-
iiccom.org/journal.asp Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
259 Iranian Journal of Kidney Diseases انجمن نفرولوژی ایران انجمن علمی نفرولوژی ایران 1735-8582
1735-8604
ijkd.org/index.php/ijkd ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
260 Iranian Journal of Medical Physics دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن فیزیک پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی مشهد -
2345-3672
ijmp.mums.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
261 Iranian Journal of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 0253-0716
1735-3688
ijms.sums.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
262 Iranian Journal of Microbiology انجمن علمی میکروب شناسی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-3289
2008-4447
ijm.tums.ac.ir PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
263 Iranian Journal of Neonatology دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2251-7510
2322-2158
ijn.mums.ac.ir ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
264 Iranian Journal of Neurology حسین پاکدامن دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-384X
2252-0058
ijnl.tums.ac.ir PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
265 Iranian Journal of Neurosurgery انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2423-6497
2423-6829
irjns.org Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
266 Iranian Journal of Nuclear Medicine دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1681-2824
2008-2509
irjnm.tums.ac.ir ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
267 Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فرزانگان راداندیش 1735-9066
2228-5504
ijnmr.mui.ac.ir PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
268 Iranian Journal of Orthodontics انجمن ارتودنتیست‌های ایران کوثر 2383-3491
1735-5087
orthodontics.pub Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
269 Iranian Journal of Otorhinolaryngology دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2251-7251
2251-726X
ijorl.mums.ac.ir PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
270 Iranian Journal of Parasitology انجمن انگل شناسی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-7020
2008-238X
ijpa.tums.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
271 Iranian Journal of Pathology انجمن علمی آسیب شناسی ایران انجمن علمی آسیب شناسی ایران 1735-5303
2345-3656
ijp.iranpath.org Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
272 Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2008-8892
2228-6993
ijpho.ssu.ac.ir ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
273 Iranian Journal of Pediatric Surgery انجمن جراحان کودکان ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2423-5067
2426-7612
journals.sbmu.ac.ir/irjps Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
274 Iranian Journal of Pediatrics دانشگاه علوم پزشکی تهران کوثر 2008-2142
2008-2150
ijp.tums.pub ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
275 Iranian Journal of Pharmaceutical Research دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-0328
1726-6890
ijpr.sbmu.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
276 Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences انجمن متخصصین علوم دارویی انجمن متخصصین علوم دارویی ایران 1735-2444
-
ijps.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
277 Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 1735-2657
-
ijpt.iums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
278 Iranian Journal of Psychiatry دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-4587
2008-2215
ijps.tums.ac.ir PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
279 Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences دانشگاه علوم پزشکی مازندران کوثر 1735-8639
1735-9287
ijpsychiatrybs.com ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
280 Iranian Journal of Public Health انجمن علمی بهداشت ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2251-6085
2251-6093
ijph.tums.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
281 Iranian Journal of Radiology انجمن رادیولوژی ایران کوثر 1735-1065
2008-2711
iranjradiol.neoscriber.org ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
282 Iranian Journal of Toxicology دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک 2008-2967
2251-9459
ijt.arakmu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
283 Iranian Journal of Virology انجمن ویروس شناسی ایران انجمن ویروس شناسی ایران 1735-5680
-
journal.isv.org.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
284 Iranian Red Crescent Medical Journal هلال احمر کوثر 2074-1804
2074-1812
ircmj.com ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
285 Iranian Rehabilitation Journal دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 1735-3602
1735-3610
irj.uswr.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
286 Jentashapir Journal of Health Research دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کوثر -
2345-4067
jjhres.ajums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
287 Journal of Advances in Environmental Health Research دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان 2345-3990
-
jaehr.muk.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
288 Journal of Advances in Medical Education and Professionalism دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-3561
2322-2220
jamp.sums.ac.ir PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
289 Journal of Air Pollution and Health دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2476-3071
japh.tums.ac.ir Others
علمی-پژوهشی
290 Journal of Applied Biotechnology Reports دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 2322-1186
2423-5784
journals.bmsu.ac.ir/jabr Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
291 Journal of Archives in Military Medicine دانشگاه علوم پزشکی ارتش 2345-5063
-
jammonline.com Others
علمی-پژوهشی
292 Journal of Arthropod-Borne Diseases انجمن حشره شناسی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-7179
2322-2271
jad.tums.ac.ir/index.php/jad ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
293 Journal of Basic Research in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام 2383-0972
2383-0506
jbrms.medilam.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
294 Journal of Basic and Clinical Pathophysiology دانشگاه علوم پزشکی شاهد دانشگاه شاهد 2322-1895
2345-4334
jbcp.shahed.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
295 Journal of Biomedical Physics and Engineering دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز -
2251-7200
jbpe.ir PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
296 Journal of Biostatistics and Epidemiology دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2383-4196
2383-420X
jbe.tums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
297 Journal of Biotechnology and Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی قزوین کوثر 2383-028X
2383-0271
biotech-health.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
298 Journal of Cardio-Thoracic Medicine دانشگاه علوم پزشکی مشهد جامعه جراحان ایران، شاخه خراسان 2322-5750
2345-2447
jctm.mums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
299 Journal of Cardiovascular and Thoracic Research دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2008-5117
2008-6830
journals.tbzmed.ac.ir/JCVTR ISI, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
300 Journal of Caring Sciences دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز -
2251-9920
journals.tbzmed.ac.ir/jcs PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
301 Journal of Cellular and Molecular Anesthesia دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2538-2462
2476-5120
journals.sbmu.ac.ir/jcma Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
302 Journal of Chemical Health Risks دانشگاه آزاد اسلامی دامغان دانشگاه آزاد اسلامی دامغان 2251-6719
2251-6727
jchr.org Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
303 Journal of Client-Centered Nursing Care دانشگاه علوم پزشکی ایران موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 2476-4132
2476-4132
jccnc.iums.ac.ir Others
علمی-پژوهشی
304 Journal of Comprehensive Pediatrics انجمن پزشکان کودکان ایران کوثر 2251-8150
2251-8177
comprped.neoscriber.org Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
305 Journal of Craniomaxillofacial Research دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2345-5489
2345-6213
jcr.tums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
306 Journal of Current Ophthalmology انجمن چشم‌ پزشکی ایران الزویر -
2452-2325
journals.elsevier.com/journal-of-current-op... PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
307 Journal of Dental Biomaterials دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2383-3971
2383-398X
jdb.sums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
308 Journal of Dental Materials and Techniques دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2252-0317
2322-4150
jdmt.mums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
309 Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental prospects دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2008-210X
2008-2118
joddd.tbzmed.ac.ir PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
310 Journal of Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-7683
2228-5032
jds.sbmu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
311 Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2345-6485
2345-6418
dentjods.sums.ac.ir PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
312 Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2008-2185
jdt.tums.ac.ir PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
313 Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2251-7847
2251-7839
3dj.gums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
314 Journal of Diabetes and Metabolic Disorders دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2251-6581
jdmdonline.biomedcentral.com ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
315 Journal of Emergency Practice and Trauma دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان -
2383-4544
jept.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
316 Journal of Environmental Health Science and Engineering انجمن علمی بهداشت محیط ایران BioMed Central 2052-336X
-
ijehse.biomedcentral.com ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
317 Journal of Family and Reproductive Health دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-8949
1735-9392
jfrh.tums.ac.ir PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
318 Journal of Fasting and Health دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2345-2587
-
jfh.mums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
319 Journal of Food Biosciences and Technology دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 2228-7086
-
jfbt.srbiau.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
320 Journal of Food Quality and Hazards Control دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2345-685X
2345-6825
jfqhc.ssu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
321 Journal of Health Management and Informatics دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-1097
2423-5857
jhmi.sums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
322 Journal of Health Sciences and Surveillance System دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2345-3893
2345-2218
jhsss.sums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
323 Journal of Heart Surgery انجمن جراحان قلب ایران کوثر 2538-5550
-
multicardia.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
324 Journal of Herbmed Pharmacology محمود رفیعیان کوپایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد -
2345-5004
herbmedpharmacol.com Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
325 Journal of Holistic Nursing and Midwifery دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2251-8460
2252-0112
hnmj.gums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
326 Journal of Injury and Violence Research دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2008-2053
2008-4072
jivresearch.org/jivr/index.php/jivr PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
327 Journal of Kerman University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1023-9510
2008-2843
jkmu.kmu.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
328 Journal of Kermanshah University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2588-2562
2588-2570
journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/jkums Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
329 Journal of Lasers in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-9783
2228-6721
journals.sbmu.ac.ir/index.php/jlms ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
330 Journal of Medical Bacteriology دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2251-8649
2322-2581
jmb.tums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
331 Journal of Medical Education دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-3998
1735-4005
journals.sbmu.ac.ir/jme Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
332 Journal of Medical Ethics and History of Medicine دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2008-0387
jmehm.tums.ac.ir PubMed, Scopus
علمی-پژوهشی
333 Journal of Medical Hypotheses and Ideas دانشگاه علوم پزشکی تهران الزویر 2251-7294
2251-7294
www.journals.elsevier.com/journal-of-medica... Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
334 Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران 2345-5349
2345-5330
jommid.pasteur.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
335 Journal of Medical Signals and Sensors دانشگاه علوم پزشکی اصفهان Medknow 2228-7477
-
jmss.mui.ac.ir PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
336 Journal of Midwifery and Reproductive Health دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد -
2345-4792
jmrh.mums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
337 Journal of Minimally Invasive Surgical sciences دانشگاه علوم پزشکی ایران کوثر 2251-7030
2251-7022
minsurgery.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
338 Journal of Modern Rehabilitation دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-2576
2008-2584
jmr.tums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
339 Journal of Nursing and Midwifery Sciences دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2345-5756
2345-5764
jnms.mazums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
340 Journal of Nutritional Sciences and Dietetics دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2383-4218
2383-4226
jnsd.tums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
341 Journal of Occupational Health and Epidemiology دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 2251-8096
2252-0902
johe.rums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
342 Journal of Ophthalmic and Vision Research دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -
2008-322X
www.jovr.org Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
343 Journal of Oral Health and Oral Epidemiology دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان -
2322-1372
johoe.kmu.ac.ir ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
344 Journal of Orthopedic and Spine Trauma انجمن ارتوپدی حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات کوثر 2538-2330
2338-4600
jostrauma.org Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
345 Journal of Paramedical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-496X
2008-4978
journals.sbmu.ac.ir/jps Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
346 Journal of Pediatrics Review دانشگاه علوم پزشکی مازندران کوثر 2322-4398
2322-4401
jpediatricsreview.com ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
347 Journal of Periodontology and Implant Dentistry انجمن پریودنتولوژی ایران دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2008-7756
2008-7748
dentistry.tbzmed.ac.ir/jpid/index.php/jpid Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
348 Journal of Pharmaceutical Care دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2322-4630
2322-4509
jpc.tums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
349 Journal of Rehabilitation Sciences and Research دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2345-6167
2345-6159
jrsr.sums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
350 Journal of Renal Injury Prevention دکتر حمید نصری موسسه تحقیقات نیکان -
2345-2781
journalrip.com PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
351 Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2322-1232
2322-5106
sciencecradle.kums.ac.ir/journal.aspx?journ... Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
352 Journal of Reproduction and Infertility جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی 2228-5482
2251-676X
jri.ir PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
353 Journal of Research Development in Nursing and Midwifery دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1735-868X
-
goums.ac.ir/jgbfnm Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
354 Journal of Research and Health دانشگاه علوم پزشکی گناباد مرکز تحقیقات ارتقا سلامت و توسعه اجتماعی 2423-5717
-
jrh.gmu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
355 Journal of Research in Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2228-7795
2228-7809
jrhs.umsha.ac.ir/index.php/JRHS ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
356 Journal of Research in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-1995
1735-7136
jrms.mui.ac.ir/index.php/jrms ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
357 Journal of Research in Rehabilitation Sciences دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-7519
2008-2606
jrrs.mui.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
358 Journal of Skin and Stem Cell دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله کوثر -
2423-7086
journalssc.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
359 Journal of Sleep Sciences دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2476-2938
2476-2946
jss.tums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
360 Journal of Zanjan University of Medical Sciences دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی زنجان‌ دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1606-9366
2322-4231
zums.ac.ir/journal Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
361 Jundishapur Journal of Chronic Disease Care دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کوثر 2322-3758
2322-4207
jjchronic.com/en/index.html Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
362 Jundishapur Journal of Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کوثر 2252-021X
2245-4075
jjhsci.ajums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
363 Jundishapur Journal of Microbiology دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کوثر 2008-3645
2008-4161
jjmicrobiol.com ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
364 Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کوثر 1735-7780
2228-7876
jjnpp.neoscriber.org ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
365 Medical Hypothesis, Discovery and Innovation Ophthalmology Journal موسسه سرطان خاورمیانه موسسه سرطان خاورمیانه 2322-3219
-
mehdijournal.com/index.php/mehdiophthalmol PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
366 Medical Journal of Islamic Republic of Iran دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 1016-1430
2251-6840
mjiri.iums.ac.ir PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
367 Medical Laboratory Journal دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1735-9007
2322-2816
goums.ac.ir/mljgoums Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
368 Middle East Journal of Cancer دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2008-6709
2008-6687
mejc.sums.ac.ir ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
369 Middle East Journal of Digestive Diseases انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران 2008-5249
-
mejdd.org PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
370 Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies دانشگاه علوم پزشکی سمنان کوثر 2423-4451
-
jrehabilhealth.neoscriber.org Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
371 Modern Care Journal دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامائی کوثر 2228-6918
2423-7876
www.mcjbums.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
372 Multidisciplinary Cancer Investigation جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 2476-4922
2538-1911
mcijournal.ir Others
علمی-پژوهشی
373 Nanomedicine Journal دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2322-5904
2322-3049
nmj.mums.ac.ir ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
374 Nephro-Urology Monthly دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله کوثر 2251-7006
2251-7014
numonthly.com Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
375 Novelty in Biomedicine دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2345-3346
2345-3907
journals.sbmu.ac.ir/nbm Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
376 Nursing Practice Today دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2383-1154
2383-1162
npt.tums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
377 Nursing and Midwifery Studies دانشگاه علوم پزشکی کاشان 2322-1488
2322-1674
nmsjournal.com ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
378 Nutrition and Food Sciences Research دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور 2383-0441
2383-3009
nfsr.sbmu.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
379 Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1735-403X
2383-2886
journals.tbzmed.ac.ir/pharm Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
380 Pharmaceutical and Biomedical Research دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2423-4486
2423-4494
pbr.mazums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
381 Physical Treatments دانشگاه علوم بهزیستی و تونبخشی موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 2423-5830
-
ptj.uswr.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
382 Physiology and Pharmacology انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2476-5236
2476-5244
phypha.ir/ppj ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
383 Practice in Clinical Psychology دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 2423-5822
-
jpcp.uswr.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
384 Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 2476-5694
2476-5708
zums.ac.ir/nmcjournal Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
385 Razavi International Journal of Medicine بیمارستان رضوی مشهد کوثر 2345-6426
2345-6434
razavijournal.neoscriber.org Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
386 Report of Health Care دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2423-4141
-
shgri.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
387 Reports of Biochemistry and Molecular Biology مرکز اموزش عالی وارستگان مشهد مرکز اموزش عالی وارستگان مشهد -
2322-3480
rbmb.net ISI, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
388 Reports of Radiotherapy and Oncology دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کوثر 2345-3192
2345-3184
radioncology.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
389 Research Journal of Pharmacognosy انجمن متخصصین فارماکوگنوزی ایران انجمن متخصصین فارماکوگنوزی ایران 2345-5977
2345-4458
rjpharmacognosy.ir ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
390 Research and Development in Medical Education دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز -
2322-2719
journals.tbzmed.ac.ir/rdme Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
391 Research in Cardiovascular Medicine مرکز قلب شهید رجایی کوثر 2251-9572
2251-9580
cardiovascmed.neoscriber.org Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
392 Research in Molecular Medicine دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2322-1348
2322-133X
rmm.mazums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
393 Research in Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-5362
1735-9414
rps.mui.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
394 Research on History of Medicine دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2251-886X
-
rhm.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
395 Shafa Orthopedic Journal دانشگاه علوم پزشکی ایران کوثر 2345-296X
2383-4315
shafaorthoj.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
396 Shiraz E Medical Journal دانشگاه علوم پزشکی شیراز کوثر -
1735-1391
emedicalj.com Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
397 Social Determinants of Health دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2423-3560
2423-7337
journals.sbmu.ac.ir/sdh Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
398 Strides in Development of Medical Education دانشگاه علوم پزشکی کرمان کوثر 1735-4242
2008-272X
sdmej.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
399 Surgery and Trauma دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند -
2345-4873
jsurgery.bums.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
400 Tanaffos دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-0344
2345-3729
tanaffosjournal.ir PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
401 The Archives of Bone and Joint Surgery دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2345-4644
2345-461X
abjs.mums.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
402 The Journal of Islamic Dental Association of IRAN (JIDA) جامعه اسلامی دندانپزشکان جامعه اسلامی دندانپزشکان 1024-6428
2008-1960
jidai.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
403 The Journal of Tehran University Heart Center دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-8620
2008-2371
jthc.tums.ac.ir PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
404 Thrita شبکه مرکز کمیته تحقیقات دانشجویی کوثر 2352-0612
2352-0620
thritajournal.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
405 Trauma Monthly دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله کوثر 2251-7464
2251-7472
traumamon.neoscriber.org ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
406 Urology Journal دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-1308
1735-546X
journals.sbmu.ac.ir/urolj ISI, PubMed, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
407 Vaccine Research انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران 2383-2819
2423-4923
vacres.pasteur.ac.ir Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
408 Womens Health Bulletin دانشگاه علوم پزشکی شیراز کوثر 2345-5136
2382-9990
womenshealthbulletin.neoscriber.org Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
409 World Journal of Plastic Surgery دکتر منافی 2228-7914
2252-0724
wjps.ir ISI, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
410 Zahedan Journal of Research in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کوثر -
2383-2894
zjrms.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
411 Islamic Lifestyle Centered on Health- (متوقف) دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله کوثر 2322-2174
2322-2166
islamiclifej.com Others ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
412 Quran and Medicine- (متوقف) مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کوثر 2251-6158
2251-6166
quranmed.com Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
413 تحقیقات پزشکی- (لغو رتبه) مجله معلق میباشد -
-
Others منقضی شده است.
لغو رتبه
414 Dental Hypotheses- (لغو رتبه) دکتر جعفر کلاهی کازرانی Wolters Kluwer - Medknow 2155-8213
2155-8213
dentalhypotheses.com Scopus ۱۳۹۶/۴/۳۰
لغو رتبه
415 Controlled Release Society of Iran- (متوقف) - (لغو رتبه) انجمن علمی سامانه‌های نوین داروسازی ایران -
-
Others ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
لغو رتبه