پایگاه تا تا 20-4-1399 به سرور جدیدی منتقل خواهد شد. لطفا اطلاعاتی در این سایت وارد نکنید.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت تحقیقات و فناوری، مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی
کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور
فهرست نشریات دارای رتبه علمی | تاریخ دریافت: 1399/4/14
ردیف عنوان نشریه صاحب امتیاز ناشر ISSN URL نمایه‌های اصلی اعتبار رتبه
1 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران موسسه دانش گستر فرنام -
2345-3265
journal.ihepsa.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
2 آموزش پرستاری انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران 2322-3812
2322-4428
jne.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
3 آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1608-9359
1735-8892
ijme.mui.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
4 آموزش و سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2383-2150
2383-2312
jech.umsha.ac.ir Scopus ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
5 آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 1027-2704
-
isacc.iranesthesia.org Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
6 ابن سینا اداره‌ی‌ بهداشت‌، امداد و درمان‌ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دانشگاه علوم پزشکی ارتش 1735-9503
-
ebnesina.ajaums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
7 اپیدمیولوژی انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-7489
2228-7507
irje.tums.ac.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
8 اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-4374
2423-7604
journals.sbmu.ac.ir/me Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
9 اخلاق زیستی محمود عباسی انجمن اخلاق زیستی 2345-2803
2538-5720
journals.sbmu.ac.ir/be Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
10 اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-3041
2228-7426
ijme.tums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
11 ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2345-2455
2383-1901
journals.sbmu.ac.ir/spip Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
12 ارگونومی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران دانشگاه علوم پزشکی همدان 1735-1960
2345-5365
journal.iehfs.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
13 ارمغان دانش دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشگاه علوم پزشکی یاسوج -
1728-6514
armaghanj.yums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
14 افق دانش دانشگاه علوم پزشکی گناباد نگاه مشرق میانه 1735-1855
2252-0805
hms.gmu.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
15 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 2008-0824
-
jtbcp.riau.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
16 انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2423-3870
2423-3498
jhbmi.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
17 بالینی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 2322-4703
2345-6884
jcnm.skums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
18 بهداشت و ایمنی کار انجمن علمی بهداشت کار ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2251-807X
2383-2088
jhsw.tums.ac.ir ISI ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
19 بهداشت و توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان -
2322-1380
jhad.kmu.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
20 بیمارستان انجمن علمی اداره امور بیمارستان‌ها دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-1928
2228-7450
jhosp.tums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
21 بیماری‌های پستان جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 1735-9406
-
ijbd.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
22 بیماری‌های عفونی و گرمسیری علی اکبر ولایتی انجمن متخصصین بیماری‌های عفونی و گرمسیری ایران 1680-0192
-
iiccom.org/journal.asp Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
23 بیمه سلامت ایران سازمان بیمه سلامت ایران سازمان بیمه سلامت ایران -
2645-4297
journal.ihio.gov.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
24 بیهوشی و درد انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2228-6659
2322-3324
jap.iums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
25 پایش جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 1680-7626
2008-4536
payeshjournal.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
26 پرستار و پزشک در رزم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، اداره بهداشت و درمان نزاجا نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، اداره بهداشت و درمان نزاجا 2645-3940
2645-3932
npwjm.ajaums.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
27 پرستاری ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران -
2008-5931
ijn.iums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
28 پرستاری دیابت دانشگاه علوم پزشکی زابل دانشگاه علوم پزشکی زابل 2345-5020
2423-5571
jdn.zbmu.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
29 پرستاری قلب و عروق انجمن علمی پرستاران قلب ایران انجمن علمی پرستاران قلب ایران 2251-8983
8983-2251
journal.icns.org.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
30 پرستاری کودکان انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران 2423-3331
2423-3323
jpen.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
31 پرستاری مراقبت‌های ویژه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله 2008-3084
2008-336X
jccnursing.com Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
32 پزشکی بالینی ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2588-722X
2588-7238
sjh.umsha.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
33 پزشکی پارس دانشگاه علوم پزشکی جهرم دانشگاه علوم پزشکی جهرم 2008-7993
2008-8442
jmj.jums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
34 پزشکی جندی شاپور دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 2252-052X
2252-0619
jsmj.ajums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
35 پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور سازمان پزشکی قانونی کشور 1027-1457
2383-0034
sjfm.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
36 پژوهش پرستاری انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران -
1735-9074
ijnr.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
37 پژوهش توانبخشی در پرستاری انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران 2383-4358
2383-434X
ijrn.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
38 پژوهش در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2008-7284
2008-952X
rme.gums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
39 پژوهش در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-5311
2008-0506
pejouhesh.sbmu.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
40 پژوهش در دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2383-4331
2383-4323
journals.sbmu.ac.ir/jrrh Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
41 پژوهش در علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وسنا 1735-7519
2008-2606
jrrs.mui.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
42 پژوهش‌های آسیب‌ شناسی زیستی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2538-3000
2538-5887
mjms.modares.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
43 پوست و زیبایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-7470
2228-7388
jdc.tums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
44 پیاورد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-8132
2008-2665
payavard.tums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
45 تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2251-8320
2476-3896
journals.sbmu.ac.ir/mh Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
46 تازه های علوم شناختی موسسه آموزش عالی علوم شناختی موسسه قلم گستران پژوهش 1561-4174
-
icssjournal.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
47 تحقیق در علوم دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی 2008-4676
2228-7353
jrds.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
48 تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وسنا 1735-2029
2008-8248
rbs.mui.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
49 تحقیقات نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وسنا 1735-2363
2322-5564
hsr.mui.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
50 تحقیقات نظام سلامت حکیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موسسه ملی تحقیقات سلامت 2383-3742
-
hakim.hbi.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
51 تصویر سلامت مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2008-9058
2423-6640
dohweb.tbzmed.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
52 تعالی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2322-391X
2322-3936
ce.mazums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
53 توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 2538-6247
2538-6247
rehabilitationj.uswr.ac.ir ISI ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
54 توسعه آموزش جندی‌ شاپور دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 2251-6506
2345-2757
journals.ajums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
55 توسعه آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 2251-9521
2345-4393
zums.ac.ir/edujournal Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
56 جراحی استخوان و مفاصل ایران انجمن جراحان ارتوپدی ایران انجمن جراحان ارتوپدی ایران 1735-2967
1735-2975
ijos.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
57 جراحی ایران انجمن جراحان ایران انجمن جراحان ایران 1735-4099
-
ijs.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
58 چشم پزشکی بینا بانک چشم جمهوری اسلامی ایران بانک چشم جمهوری اسلامی ایران 1026-6399
-
binajournal.org Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
59 حسابداری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2252-0473
-
jha.sums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
60 حقوق پزشکی محمود عباسی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران 2008-4390
2476-7158
ijmedicallaw.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
61 حیات دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-2215
2008-188x
hayat.tums.ac.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
62 خون مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران 1027-9520
1735-8248
bloodjournal.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
63 دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1735-577X
2345-3753
knh.shmu.ac.ir/index.php/site Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
64 دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-7586
1735-7543
sjsph.tums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
65 دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 2008-6326
2008-742X
unmf.umsu.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
66 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1683-1764
1735-7322
tumj.tums.ac.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
67 دانشکده پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وسنا 1027-7595
1735-854X
jims.mui.ac.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
68 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1735-4013
-
mjms.mums.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
69 دانشکده دندانپزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آرمان پژوه حکیم 1735-255X
2008-6989
jids.journalonweb.ir/index.php/jids Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
70 دانشکده دندانپزشکی مشهد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1560-9286
2008-2347
jmds.mums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
71 دانشکده علوم پزشکی نیشابور دانشکده علوم پزشکی نیشابور دانشکده علوم پزشکی نیشابور 2383-3203
2476-2768
journal.nums.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
72 دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک 1735-5338
2008-644X
jams.arakmu.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
73 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 2228-7280
2228-7299
jarums.arums.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
74 دانشگاه علوم پزشکی البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز 2322-3839
2588-3046
aums.abzums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
75 دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1563-4728
2588-3135
sjimu.medilam.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
76 دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 1561-4107
2251-7170
jbums.org Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
77 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1607-2197
2423-6152
journal.bums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
78 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه -
2538-2845
jms.thums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
79 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 2008-8701
-
journal.nkums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
80 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1735-3165
2008-7268
journal.rums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
81 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 1606-7487
-
jsums.medsab.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
82 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2228-5741
2228-5733
jssu.ssu.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
83 دانشگاه علوم پزشکی فسا دانشگاه علوم پزشکی فسا دانشگاه علوم پزشکی فسا 2228-5105
2228-7329
journal.fums.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
84 دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1561-3666
2423-5814
journal.qums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
85 دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم 1735-7799
2008-1375
journal.muq.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
86 دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1560-652X
2345-4040
sjku.muk.ac.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
87 دانشگاه علوم پزشکی گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت تحقیقات و فناوری 1562-4765
2008-4080
goums.ac.ir/journal Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
88 دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2008-4048
2008-4056
journal.gums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
89 دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1735-9260
1735-9279
jmums.mazums.ac.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
90 دانشور پزشکی دانشگاه شاهد دانشگاه شاهد 2716-9723
2716-9731
daneshvarmed.shahed.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
91 دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1024-641X
2008-2444
jdm.tums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
92 دندانپزشکی کودکان ایران مجتبی وحید گلپایگانی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران 1735-8434
-
journal.iapd.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
93 دیابت و متابولیسم ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2345-4008
2345-4016
ijdld.tums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
94 دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2345-5268
2345-5276
jrh.mazums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
95 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله -
2345-5284
edcbmj.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
96 روان پرستاری انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران 2345-2528
2345-2501
ijpn.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
97 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 1735-4315
2228-7515
ijpcp.iums.ac.ir ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
98 زنان، مامایی و نازایی ایران دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1680-2993
2008-2363
ijogi.mums.ac.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
99 سالمند دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه -
1735-806X
salmandj.uswr.ac.ir ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
100 سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 2322-2174
2322-2166
islamiclifej.com Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
101 سلامت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2383-3033
2423-4702
journals.sbmu.ac.ir/ch Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
102 سلامت جامعه دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 2345-6248
-
chj.rums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
103 سلامت روان کودک عباسعلی حسین خانزاده عباسعلی حسین خانزاده 2423-3552
2476-5740
childmentalhealth.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
104 سلامت کار ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 1735-5133
2228-7493
ioh.iums.ac.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
105 سلامت و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 2382-9710
2382-9737
healthjournal.arums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
106 سلامت و محیط زیست انجمن علمی بهداشت محیط ایران انجمن علمی بهداشت محیط ایران 2008-2029
2008-3718
ijhe.tums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
107 سلامت و مراقبت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 2322-3391
2228-6799
hcjournal.arums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
108 طب انتظامی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا 2228-6241
2383-3483
teb.police.ir/teb Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
109 طب توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2251-8401
2252-0414
medrehab.sbmu.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
110 طب جانباز پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان موسسه دانش آفرند زیستاژن 2008-2622
2008-2630
ijwph.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
111 طب جنوب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1735-4374
1735-6954
ismj.bpums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
112 طب سنتی اسلام و ایران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران 2008-8574
-
jiitm.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
113 طب کار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2251-7189
2251-8274
tkj.ssu.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
114 طب مکمل دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک 2228-5091
2228-7094
cmja.arakmu.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
115 طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 1735-1537
1735-7667
militarymedj.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
116 طب و تزکیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1608-2397
2251-6239
www.tebvatazkiye.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
117 طلوع بهداشت یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 1728-5127
2538-1598
tbj.ssu.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
118 علوم اعصاب شفای خاتم مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیاء تهران مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیا تهران 2322-1887
2345-4814
shefayekhatam.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
119 علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران 1023-5922
2008-3386
iau-tmuj.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
120 علوم پزشکی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2228-7043
2228-7051
rjms.iums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
121 علوم پزشکی صدرا دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-4339
-
smsj.sums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
122 علوم پیراپزشکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2322-5238
2345-2730
jpsr.mums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
123 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-7756
2252-0694
nsft.sbmu.ac.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
124 علوم غذایی و تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 2008-0123
2423-8155
jftn.srbiau.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
125 علوم مراقبتی نظامی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران 2383-4072
2538-3566
mcs.ajaums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
126 غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1683-4844
1683-5476
ijem.sbmu.ac.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
127 فقه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-8620
2476-4299
journals.sbmu.ac.ir/MF Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
128 فیض دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 2008-9821
-
feyz.kaums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
129 قرآن و طب معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2251-6158
2251-6166
quranmed.com Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
130 کومش دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان 2345-3699
1608-7046
koomeshjournal.semums.ac.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
131 گوارش انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران 1560-7186
2008-756x
govaresh.org Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
132 گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 1684-0240
-
jmp.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
133 لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 1735-3319
-
icml.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
134 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1608-5671
2008-160X
majalleh.tbzmed.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
135 مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت -
2538-2810
journal.jmu.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
136 مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران 2588-4042
2588-4050
ijpp.phypha.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
137 مددکاری اجتماعی حسین حاج بابایی انتشارات رسانه های تخصصی 1735-451X
-
socialworkmag.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
138 مدیریت ارتقای سلامت انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران 2251-8614
2251-9947
jhpm.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
139 مدیریت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وسنا 1735-7853
1735-9813
him.mui.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
140 مدیریت بهداشت و درمان دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران 2476-3012
2476-3020
jhm.srbiau.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
141 مدیریت پرستاری سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران 2645-4785
2645-4793
ijnv.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
142 مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2008-1200
2008-1219
jha.iums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
143 مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2676-5748
2676-5748
nmj.umsha.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
144 مطالعات اسلامی در حوزه سلامت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها -
2676-5608
mes.nahad.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
145 مطالعات علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه -
2717-008X
umj.umsu.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1 Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
146 مطالعات ناتوانی سید محمد موسوی خطاط سید محمد موسوی خطاط -
2322-2840
jdisabilstud.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
147 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2251-7065
2251-8266
jmed.ssu.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
148 مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2383-336X
2383-3378
johe.umsha.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
149 مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز 2383-3211
2588-4239
jehe.abzums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
150 میکروب شناسی پزشکی ایران انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران موسسه دانش گستر فرنام 1735-8612
2345-4342
ijmm.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
151 نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1562-1073
-
jmciri.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
152 نفس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2322-4517
2423-8147
nafasjournal.ir/fa Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
153 یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1563-0773
-
yafte.lums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
154 ARYA Atherosclerosis دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وسنا 1735-3955
2251-6638
arya.mui.ac.ir/index.php/arya ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
155 Acta Medica Iranica دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 0044-6025
1735-9694
acta.tums.ac.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
156 Addiction and Health دانشگاه علوم پزشکی کرمان فرزانگان راد اندیش 2008-4633
2008-8469
ahj.kmu.ac.ir PubMed ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
157 Advanced Journal of Emergency Medicine دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2588-400X
ajem.tums.ac.ir ISI, PubMed ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
158 Advanced Pharmaceutical Bulletin دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2228-5881
2251-7308
apb.tbzmed.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
159 Advances in Nursing and Midwifery دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2383-3750
2538-399X
journals.sbmu.ac.ir/en-jnm Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
160 Anesthesiology and Pain Medicine انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران کوثر 2228-7523
2228-7531
sites.kowsarpub.com/aapm PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
161 Annals of Colorectal Research دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-5262
2322-5289
colorectalresearch.sums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
162 Annals of Military and Health Sciences Research دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران کوثر 2383-1960
2383-1979
sites.kowsarpub.com/amhsr Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
163 Archives of Academic Emergency Medicine دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -
2645-4904
journals.sbmu.ac.ir/aaem/index.php/AAEM ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
164 Archives of Advances in Bioscience دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-496X
2008-4978
journals.sbmu.ac.ir/aab Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
165 Archives of Anesthesiology and Critical Care دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2423-5849
aacc.tums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
166 Archives of Bone and Joint Surgery دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2345-4644
2345-461X
abjs.mums.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
167 Archives of Breast Cancer دکتر احمد کاویانی دکتر احمد کاویانی 2383-0425
2383-0433
archbreastcancer.com/index.php/abc Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
168 Archives of Clinical Infectious Diseases دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کوثر -
2345-2641
sites.kowsarpub.com/archcid ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
169 Archives of Hygiene Sciences دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم 2251-9203
2322-4916
jhygiene.muq.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
170 Archives of Iranian Medicine فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1029-2977
1735-3947
aimjournal.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
171 Archives of Medical Laboratory Sciences انجمن علمی جامعه آزمایشگاه انجمن علمی جامعه آزمایشگاه 2423-6241
2476-7670
journals.sbmu.ac.ir/archives Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
172 Archives of Neuroscience دانشگاه علوم پزشکی تهران کوثر 2322-3944
2322-5769
sites.kowsarpub.com/ans ISI ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
173 Archives of Pediatric Infectious Diseases دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کوثر 2322-1828
2322-1836
sites.kowsarpub.com/apid ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
174 Archives of Trauma Research دانشگاه علوم پزشکی کاشان Medknow 2251-953X
2251-9599
www.archtrauma.com ISI ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
175 Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2322-5718
2322-5726
aojnmb.mums.ac.ir PubMed ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
176 Asia Pacific Journal of Medical Toxicology دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2322-2611
2322-4320
apjmt.mums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
177 Asian Journal of Sports Medicine دانشگاه علوم پزشکی تهران کوثر 2008-000X
2008-7209
sites.kowsarpub.com/asjsm Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
178 Auditory and Vestibular Research دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2423-480X
avr.tums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
179 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2383-0298
2383-0301
ajcmi.umsha.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
180 Avicenna Journal of Dental Research دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان -
2423-7582
ajdr.umsha.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
181 Avicenna Journal of Environmental Health Engineering دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان -
2423-4583
ajehe.umsha.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
182 Avicenna Journal of Medical Biochemistry دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2345-4113
-
ajmb.umsha.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
183 Avicenna Journal of Medical Biotechnology جهاد دانشگاهی پژوهشگاه ابن سینا 2008-2835
2008-4625
ajmb.org PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
184 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2383-2436
2383-2444
ajnpp.umsha.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
185 Avicenna Journal of Phytomedicine دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2228-7930
2228-7949
ajp.mums.ac.ir ISI, PubMed ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
186 Basic and Clinical Cancer Research دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2228-6527
2228-5466
bccr.tums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
187 Basic and Clinical Neuroscience دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2008-126X
2228-7442
bcn.iums.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
188 BioImpacts دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2228-5660
2228-5652
bi.tbzmed.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
189 Bulletin of Emergency and Trauma دانشگاه علوم پزشکی شیراز مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-2522
2322-3960
beat.sums.ac.ir PubMed ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
190 Case Reports in Clinical Practice دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2538-2683
2538-2691
crcp.tums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
191 Caspian Journal of Dental Research دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 2251-9890
2322-2395
cjdr.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
192 Caspian Journal of Internal Medicine دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 2008-6164
2008-6172
caspjim.com ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
193 Caspian Journal of Neurological Sciences دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2383-4307
2423-4818
cjns.gums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
194 Caspian Journal of Pediatrics دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 2423-4729
2383-3106
caspianjp.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
195 Cell Journal پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی 2228-5806
2228-5814
celljournal.org ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
196 Crescent Journal of Medical Biological Sciences داروسازی بین المللی پارت طب ارس داروسازی بین المللی پارت طب ارس -
2148-9696
cjmb.org ISI ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
197 Current Journal of Neurology دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-384X
-
cjn.tums.ac.ir ISI, PubMed ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
198 Current Medical Mycology دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2423-3439
2423-3420
cmm.mazums.ac.ir PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
199 DARU Journal of Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی تهران Springer -
2008-2231
springer.com/journal/40199 ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
200 Dental Research Journal دانشگاه علوم پزشکی اصفهان Medknow 1735-3327
2008-0255
drj.mui.ac.ir/index.php/drj PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
201 Educational Research in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کوثر 2252-0341
2252-0465
sites.kowsarpub.com/erms Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
202 Environmental Health Engineering and Management Journal دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2423-3765
2423-4311
ehemj.com ISI ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
203 Evidence Based Care Journal دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2008-2487
2008-370X
ebcj.mums.ac.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
204 Food and Health دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی -
2645-5560
fh.srbiau.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
205 Frontiers in Biomedical Technologies دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2345-5837
fbt.tums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
206 Frontiers in Dentistry دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2676-296X
fid.tums.ac.ir/index.php/fid PubMed ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
207 Future of Medical Education Journal دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2251-8347
2251-8355
fmej.mums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
208 Galen Medical Journal دانشگاه علوم پزشکی فسا Salvia Medical Sciences Ltd 2588-2767
2322-2379
gmj.ir/index.php/gmj ISI ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
209 Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-2258
2008-4234
journals.sbmu.ac.ir/ghfbb PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
210 Gene, Cell and Tissue دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کوثر 2345-6833
2345-6841
sites.kowsarpub.com/gct Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
211 Health Education and Health Promotion دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس 2345-2889
2345-2897
hehp.modares.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
212 Health Promotion Perspectives دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز -
2228-6497
hpp.tbzmed.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
213 Health Scope دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کوثر 2251-8959
2251-9513
sites.kowsarpub.com/healthscope ISI ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
214 Health Technology Assessment in Action موسسه ملی تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2645-3835
htainaction.tums.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
215 Health in Emergencies and Disasters دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه -
2345-4210
hdq.uswr.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
216 Health, Spirituality and Medical Ethics Journal دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم 2322-4304
2383-3610
jhsme.muq.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
217 Hepatitis Monthly دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله کوثر 1735-143X
1735-3408
sites.kowsarpub.com/hepatmon ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
218 Hormozgan Medical Journal دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان کوثر 2423-3528
2400-3536
sites.kowsarpub.com/hmj Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
219 Hospital Practices and Research دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ الله 2476-390X
2476-3918
jhpr.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
220 Immunoregulation دانشگاه شاهد مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ‌های ایمنی 2588-5200
2588-6088
immunoreg.shahed.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
221 Infection Epidemiology and Microbiology دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 2588-4107
2588-4115
iem.modares.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
222 Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2476-7263
2476-7271
ijvlms.sums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
223 International Archives of Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان -
2383-2568
iahs.kaums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
224 International Cardiovascular Research Journal محمد جواد زیبایی نژاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2251-9130
2251-9149
ircrj.com ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
225 International Clinical Neurosciences Journal دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2383-1871
2383-2096
journals.sbmu.ac.ir/neuroscience Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
226 International Journal of Applied Behavioral Sciences دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2423-5253
-
journals.sbmu.ac.ir/ijabs Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
227 International Journal of Basic Science in Medicine دانشگاه علوم پزشکی زابل دانشگاه علوم پزشکی زابل -
2476-664X
ijbsm.zbmu.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
228 International Journal of Cancer Management دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کوثر 2538-4422
2538-497X
sites.kowsarpub.com/ijcm ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
229 International Journal of Community Based Nursing and Midwifery دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-2476
2322-4835
ijcbnm.sums.ac.ir PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
230 International Journal of Endocrinology and Metabolism دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کوثر 1726-913X
1726-9148
sites.kowsarpub.com/ijem ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
231 International Journal of Enteric Pathogens دانشگاه علوم پزشکی البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز 2345-3362
2322-5866
enterpathog.abzums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
232 International Journal of Epidemiologic Research دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد -
2383-4366
ijer.skums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
233 International Journal of Fertility and Sterility پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی 2008-076X
2008-0778
ijfs.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
234 International Journal of Health Policy and Management دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان -
2322-5939
ijhpm.com ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
235 International Journal of Health Studies دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 2423-6594
-
ijhs.shmu.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
236 International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2008-2207
ijhoscr.tums.ac.ir/index.php/ijhoscr PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
237 International Journal of High Risk Behaviors and Addiction دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کوثر 2251-8711
2251-872X
sites.kowsarpub.com/ijhrba Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
238 International Journal of Hospital Research دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2251-8940
2322-2085
ijhr.iums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
239 International Journal of Infection دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کوثر 2383-1421
2383-1413
sites.kowsarpub.com/iji Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
240 International Journal of Medical Reviews دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 2345-525X
-
www.ijmedrev.com Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
241 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2251-8762
2251-8770
journals.sbmu.ac.ir/ijmtfm ISI ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
242 International Journal of Molecular and Cellular Medicine دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 2251-9637
2251-9645
ijmcmed.org ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
243 International Journal of Molecular and Clinical Microbiology دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 2008-9171
2476-7093
ijmcm.toniau.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
244 International Journal of Nano Dimension دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 2008-8868
2228-5059
ijnd.ir ISI ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
245 International Journal of Nutrition Sciences دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2538-1873
2538-1873
Others ۱۴۰۰/۲/۱۵
علمی-پژوهشی
246 International Journal of Occupational Hygiene انجمن علمی بهداشت کار ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-5109
2008-5435
ijoh.tums.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
247 International Journal of Organ Transplantation Medicine مرکز آموزشی درمانی، پیوند اعضا ابوعلی سینا دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2008-6482
2008-6490
ijotm.com ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
248 International Journal of Pediatrics دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2345-5047
2345-5055
ijp.mums.ac.ir ISI ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
249 International Journal of Preventive Medicine دانشگاه علوم پزشکی اصفهان Medknow 2008-7802
2008-8213
ijpm.mui.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
250 International Journal of Radiation Research حسین مزدارانی موسسه پرتو پزشکی نوین 2322-3243
2345-4229
ijrr.com ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
251 International Journal of Reproductive BioMedicine دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2476-4108
2476-3772
journals.ssu.ac.ir/ijrmnew ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
252 International Journal of School Health دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2345-5152
2383-1219
intjsh.sums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
253 International Journal of Travel Medicine and Global Health دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 2322-1100
2476-5759
www.ijtmgh.com Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
254 International Journal of Womens Health and Reproduction Sciences داروسازی بین المللی پارت طب ارس داروسازی بین المللی پارت طب ارس -
2330-4456
ijwhr.net ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
255 Iranian Biomedical Journal انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران 1028-852X
2008-823X
ibj.pasteur.ac.ir PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
256 Iranian Endodontic Journal دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-7497
2008-2746
journals.sbmu.ac.ir/iej Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
257 Iranian Heart Journal انجمن قلب و عروق ایران مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی 1735-7306
-
journal.iha.org.ir ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
258 Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-1502
1735-5249
ijaai.tums.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
259 Iranian Journal of Basic Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2008-3866
2008-3874
ijbms.mums.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
260 Iranian Journal of Blood and Cancer انجمن خون و سرطان کودکان ایران انجمن خون و سرطان کودکان ایران -
2008-4595
ijbc.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
261 Iranian Journal of Child Neurology انجمن اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-4668
2008-0700
journals.sbmu.ac.ir/ijcn ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
262 Iranian Journal of Dermatology انجمن متخصصین بیماری‌های پوست ایران انجمن متخصصین بیماری‌های پوست ایران -
0021-082X
iranjd.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
263 Iranian Journal of Diabetes and Obesity دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2345-2250
2008-6792
ijdo.ssu.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
264 Iranian Journal of Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2322-553X
2322-4797
jhs.mazums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
265 Iranian Journal of Immunology انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران مرکز تحقیقات سرطان شیراز 1735-1383
1735-367X
iji.sums.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
266 Iranian Journal of Kidney Diseases انجمن علمی نفرولوژی ایران انجمن علمی نفرولوژی ایران 1735-8582
1735-8604
ijkd.org/index.php/ijkd ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
267 Iranian Journal of Medical Physics دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد -
2345-3672
ijmp.mums.ac.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
268 Iranian Journal of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 0253-0716
1735-3688
ijms.sums.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
269 Iranian Journal of Microbiology انجمن علمی میکروب شناسی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-3289
2008-4447
ijm.tums.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
270 Iranian Journal of Neonatology دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2251-7510
2322-2158
ijn.mums.ac.ir ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
271 Iranian Journal of Neurosurgery انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران نگاه مشرق میانه 2423-6497
2423-6829
irjns.org Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
272 Iranian Journal of Nuclear Medicine دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1681-2824
2008-2509
irjnm.tums.ac.ir ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
273 Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وسنا 1735-9066
2228-5504
ijnmr.mui.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
274 Iranian Journal of Orthodontics انجمن ارتودنتیست‌های ایران کوثر 2383-3491
1735-5087
orthodontics.pub Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
275 Iranian Journal of Otorhinolaryngology دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2251-7251
2251-726X
ijorl.mums.ac.ir PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
276 Iranian Journal of Parasitology انجمن انگل شناسی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-7020
2008-238X
ijpa.tums.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
277 Iranian Journal of Pathology انجمن علمی آسیب شناسی ایران انجمن علمی آسیب شناسی ایران 1735-5303
2345-3656
ijp.iranpath.org PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
278 Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2008-8892
-
ijpho.ssu.ac.ir ISI ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
279 Iranian Journal of Pediatric Surgery انجمن جراحان کودکان ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2423-5067
2423-7612
journals.sbmu.ac.ir/irjps Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
280 Iranian Journal of Pediatrics دانشگاه علوم پزشکی تهران کوثر 2008-2142
2008-2150
sites.kowsarpub.com/ijp ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
281 Iranian Journal of Pharmaceutical Research دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-0328
1726-6882
ijpr.sbmu.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
282 Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences انجمن متخصصین علوم دارویی ایران انجمن متخصصین علوم دارویی ایران 1735-2444
-
ijps.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
283 Iranian Journal of Psychiatry دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-4587
2008-2215
ijps.tums.ac.ir PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
284 Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences دانشگاه علوم پزشکی مازندران کوثر 1735-8639
1735-9287
sites.kowsarpub.com/ijpbs ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
285 Iranian Journal of Public Health انجمن علمی بهداشت ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2251-6085
2251-6093
ijph.tums.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
286 Iranian Journal of Radiology دانشگاه علوم پزشکی تهران کوثر 1735-1065
2008-2711
sites.kowsarpub.com/iranjradiol ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
287 Iranian Journal of Toxicology دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک 2008-2967
2251-9459
ijt.arakmu.ac.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
288 Iranian Journal of Virology انجمن ویروس شناسی ایران انجمن ویروس شناسی ایران 1735-5680
2588-5030
journal.isv.org.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
289 Iranian Red Crescent Medical Journal هلال احمر کوثر 2074-1804
2074-1812
sites.kowsarpub.com/ircmj ISI ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
290 Iranian Rehabilitation Journal دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 1735-3602
1735-3610
irj.uswr.ac.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
291 Jentashapir Journal of Cellular and Molecular Biology دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کوثر -
2345-4067
sites.kowsarpub.com/jjhr Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
292 Jorjani Biomedicine Journal دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان -
2588-4859
goums.ac.ir/jorjanijournal Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
293 Journal of Advanced Periodontology and Implant Dentistry انجمن پریودنتولوژی ایران دانشگاه علوم پزشکی تبریز -
2645-5390
japid.tbzmed.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
294 Journal of Advances in Environmental Health Research دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان 2676-3478
2345-3990
jaehr.muk.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
295 Journal of Advances in Medical Education and Professionalism دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-3561
2322-2220
jamp.sums.ac.ir PubMed ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
296 Journal of Advances in Medical and Biomedical Research دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی زنجان‌ دانشگاه علوم پزشکی زنجان -
2676-6264
zums.ac.ir/journal Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
297 Journal of Air Pollution and Health دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2476-3071
japh.tums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
298 Journal of Applied Biotechnology Reports دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 2322-1186
2423-5784
www.biotechrep.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
299 Journal of Archives in Military Medicine دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران کوثر 2345-5063
2345-5071
sites.kowsarpub.com/jamm Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
300 Journal of Arthropod-Borne Diseases انجمن حشره شناسی پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-7179
2322-2271
jad.tums.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
301 Journal of Basic Research in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام 2383-0972
2383-0506
jbrms.medilam.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
302 Journal of Basic and Clinical Pathophysiology دانشگاه شاهد دانشگاه شاهد 2322-1895
2345-4334
jbcp.shahed.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
303 Journal of Biomedical Physics and Engineering دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز -
2251-7200
jbpe.sums.ac.ir PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
304 Journal of Biostatistics and Epidemiology دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2383-4196
2383-420X
jbe.tums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
305 Journal of Cardio-Thoracic Medicine دانشگاه علوم پزشکی مشهد جامعه جراحان ایران، شاخه خراسان 2345-2447
2322-5750
jctm.mums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
306 Journal of Cardiovascular and Thoracic Research دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2008-5117
2008-6830
jcvtr.tbzmed.ac.ir ISI, PubMed ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
307 Journal of Caring Sciences دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز -
2251-9920
jcs.tbzmed.ac.ir PubMed ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
308 Journal of Cellular and Molecular Anesthesia دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2538-2462
2476-5120
journals.sbmu.ac.ir/jcma Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
309 Journal of Chemical Health Risks دانشگاه آزاد اسلامی دامغان دانشگاه آزاد اسلامی دامغان 2251-6719
2251-6727
jchr.org Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
310 Journal of Client-Centered Nursing Care دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2476-4132
2476-4132
jccnc.iums.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
311 Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کوثر 2345-3338
2322-1593
sites.kowsarpub.com/jcrps Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
312 Journal of Community Health Resaerch دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2322-5688
2345-2609
jhr.ssu.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
313 Journal of Comprehensive Pediatrics انجمن پزشکان کودکان ایران کوثر 2251-8150
2251-8177
sites.kowsarpub.com/jcp Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
314 Journal of Craniomaxillofacial Research دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2345-5489
2345-6213
jcr.tums.ac.ir/index.php/jcr Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
315 Journal of Current Ophthalmology انجمن چشم‌ پزشکی ایران Elsevier 2345-279x
2452-2325
journals.elsevier.com/journal-of-current-op... ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
316 Journal of Dental Materials and Techniques دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2322-4150
2252-0317
jdmt.mums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
317 Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental prospects دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2008-210X
2008-2118
joddd.tbzmed.ac.ir PubMed ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
318 Journal of Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-7683
2645-4351
journals.sbmu.ac.ir/dentistry Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
319 Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2345-6485
2345-6418
dentjods.sums.ac.ir PubMed ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
320 Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2251-7847
2251-7839
3dj.gums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
321 Journal of Diabetes and Metabolic Disorders دانشگاه علوم پزشکی تهران Springer -
2251-6581
www.springer.com/journal/40200 ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
322 Journal of Emergency Practice and Trauma دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان -
2383-4544
jept.ir Scopus ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
323 Journal of Environmental Health Science and Engineering انجمن علمی بهداشت محیط ایران Springer -
2052-336x
springer.com/journal/40201 ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
324 Journal of Family and Reproductive Health دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-8949
1735-9392
jfrh.tums.ac.ir PubMed ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
325 Journal of Food Biosciences and Technology دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 2228-7086
2423-8163
jfbt.srbiau.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
326 Journal of Food Quality and Hazards Control دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2345-685X
2345-6825
jfqhc.ssu.ac.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
327 Journal of Fundamentals of Mental Health دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1028-6918
1684-4300
jfmh.mums.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
328 Journal of Health Management and Informatics دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-1097
2423-5857
jhmi.sums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
329 Journal of Health Sciences and Surveillance System دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2345-3893
2345-2218
jhsss.sums.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
330 Journal of Herbmed Pharmacology محمود رفیعیان کوپایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد -
2345-5004
herbmedpharmacol.com Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
331 Journal of Holistic Nursing and Midwifery دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2588-3712
2588-3720
hnmj.gums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
332 Journal of Human, Environment and Health Promotion دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 2476-5481
2476-549X
zums.ac.ir/jhehp Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
333 Journal of Injury and Violence Research دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2008-2053
2008-4072
jivresearch.org/jivr/index.php/jivr PubMed ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
334 Journal of Iranian Medical Council سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 2645-338X
2645-3398
jimc.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
335 Journal of Islamic Dental Association of Iran جامعه اسلامی دندانپزشکان جامعه اسلامی دندانپزشکان 1024-6428
2383-3041
jidai.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
336 Journal of Kerman University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1023-9510
2008-2843
jkmu.kmu.ac.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
337 Journal of Kermanshah University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کوثر 2588-2562
2588-2570
sites.kowsarpub.com/jkums Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
338 Journal of Lasers in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی 2008-9783
2228-6721
journals.sbmu.ac.ir/index.php/jlms ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
339 Journal of Medical Bacteriology انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2251-8649
2322-2581
jmb.tums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
340 Journal of Medical Education دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده آموزش علوم پزشکی 1735-3998
1735-4005
journals.sbmu.ac.ir/jme Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
341 Journal of Medical Ethics and History of Medicine دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2008-0387
jmehm.tums.ac.ir ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
342 Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران 2345-5349
2345-5330
jommid.pasteur.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
343 Journal of Medical Signals and Sensors دانشگاه علوم پزشکی اصفهان Medknow 2228-7477
-
jmss.mui.ac.ir PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
344 Journal of Midwifery and Reproductive Health دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد -
2345-4792
jmrh.mums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
345 Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences دانشگاه علوم پزشکی ایران کوثر 2251-7022
2251-7030
sites.kowsarpub.com/minsurgery Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
346 Journal of Modern Rehabilitation دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2538-385X
2538-3868
jmr.tums.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
347 Journal of Nursing and Midwifery Sciences دانشگاه علوم پزشکی مازندران Medknow 2345-5756
2345-5764
jnmsjournal.org ISI ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
348 Journal of Nutrition, Fasting and Health دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد -
2345-2587
jnfh.mums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
349 Journal of Nutritional Sciences and Dietetics دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2383-4218
2383-4226
jnsd.tums.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
350 Journal of Occupational Health and Epidemiology دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 2251-8096
2252-0902
johe.rums.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
351 Journal of Ophthalmic and Optometric Sciences مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر مرکز تحقیقات سلامت چشم بصیر -
2645-5366
journals.sbmu.ac.ir/basir/%20index Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
352 Journal of Ophthalmic and Vision Research دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات چشم Medknow 2008-2010
2008-322X
www.jovr.org ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
353 Journal of Oral Health and Oral Epidemiology دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان -
2322-1372
johoe.kmu.ac.ir ISI ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
354 Journal of Orthopedic and Spine Trauma انجمن ارتوپدی حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات 2538-2330
2538-4600
jostrauma.org Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
355 Journal of Pediatric Nephrology انجمن نفرولوژی کودکان ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -
2345-3176
journals.sbmu.ac.ir/jpn/index Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
356 Journal of Pediatrics Review دانشگاه علوم پزشکی مازندران موسسه نگاه مشرق میانه 2322-4401
2322-4398
jpr.mazums.ac.ir ISI ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
357 Journal of Pharmaceutical Care دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2322-4630
2322-4509
jpc.tums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
358 Journal of Practice in Clinical Psychology دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 2423-5822
-
jpcp.uswr.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
359 Journal of Qualitative Research in Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان -
2645-6109
jqr.kmu.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
360 Journal of Rehabilitation Sciences and Research دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2345-6167
2345-6159
jrsr.sums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
361 Journal of Renal Injury Prevention حمید نصری موسسه تحقیقات نیکان -
2345-2781
journalrip.com ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
362 Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2322-1232
2322-5106
jrpsjournal.com Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
363 Journal of Reproduction and Infertility جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا 2228-5482
2251-676X
jri.ir PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
364 Journal of Research Development in Nursing and Midwifery دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان -
2588-3038
goums.ac.ir/jgbfnm Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
365 Journal of Research and Health دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 2423-5717
-
jrh.gmu.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
366 Journal of Research in Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2228-7795
2228-7809
jrhs.umsha.ac.ir/index.php/JRHS ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
367 Journal of Research in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی اصفهان Medknow 1735-1995
1735-7136
www.jmsjournal.net ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
368 Journal of Research in Orthopedic Science دانشگاه علوم پزشکی ایران موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه -
2676-7031
jros.iums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
369 Journal of Shahrekord University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد -
2717-0071
j.skums.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
370 Journal of Sleep Sciences دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2476-2938
2476-2946
jss.tums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
371 Journal of Surgery and Trauma دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند -
2345-4873
jsurgery.bums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
372 Journal of Water and Environmental Nanotechnology انجمن مواد جهش‌زای زیست‌محیطی انجمن مواد جهش‌زای زیست‌محیطی 2476-7204
2476-6615
www.jwent.net Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
373 Jundishapur Journal of Chronic Disease Care دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کوثر 2322-3758
2322-4207
sites.kowsarpub.com/jjcdc Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
374 Jundishapur Journal of Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کوثر 2252-021X
2252-0627
sites.kowsarpub.com/jjhs Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
375 Jundishapur Journal of Microbiology دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کوثر 2008-3645
2008-4161
sites.kowsarpub.com/jjm ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
376 Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کوثر 1735-7780
2228-7876
sites.kowsarpub.com/jjnpp/index.html ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
377 Medical Hypothesis, Discovery and Innovation Ophthalmology فاطمه حیدری موسسه سرطان خاورمیانه 2322-4436
2322-3219
mehdijournal.com/index.php/mehdiophthalmol PubMed ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
378 Medical Journal of Islamic Republic of Iran دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 1016-1430
2251-6840
mjiri.iums.ac.ir PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
379 Medical Laboratory Journal دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان -
2538-4449
goums.ac.ir/mljgoums Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
380 Medical-Surgical Nursing Journal دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کوثر 2322-178X
2322-4169
sites.kowsarpub.com/msnj/index.html Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
381 Men's Health Journal دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -
2645-3614
journals.sbmu.ac.ir/mhj/index Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
382 Middle East Journal of Cancer دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2008-6709
2008-6687
mejc.sums.ac.ir ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
383 Middle East Journal of Digestive Diseases انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران 2008-5230
2008-5249
mejdd.org PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
384 Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies دانشگاه علوم پزشکی سمنان کوثر 2423-4451
-
sites.kowsarpub.com/mejrh Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
385 Modern Care Journal دانشگاه علوم پزشکی بیرجند کوثر 2228-6918
2423-7876
sites.kowsarpub.com/mcj Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
386 Multidisciplinary Cancer Investigation پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی 2476-4922
2538-1911
mcijournal.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
387 Multidisciplinary Cardiovascular Annals انجمن جراحان قلب ایران کوثر 2538-5550
-
sites.kowsarpub.com/mca Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
388 Nanomedicine Journal دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2322-5904
2322-3049
nmj.mums.ac.ir ISI ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
389 Nanomedicine Research Journal انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران 2476-3489
2476-7123
www.nanomedicine-rj.com Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
390 Nephro-Urology Monthly دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله کوثر 2251-7006
2251-7014
sites.kowsarpub.com/num Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
391 Novelty in Biomedicine دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2345-3346
2345-3907
journals.sbmu.ac.ir/nbm Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
392 Nursing Practice Today دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2383-1154
2383-1162
npt.tums.ac.ir Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
393 Nursing and Midwifery Studies دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 2322-1488
2322-1674
nmsjournal.com ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
394 Nutrition and Food Sciences Research دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور 2383-0441
2383-3009
nfsr.sbmu.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
395 Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1735-403X
2383-2886
ps.tbzmed.ac.ir ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
396 Pharmaceutical and Biomedical Research دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2423-4486
2423-4494
pbr.mazums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
397 Physical Treatments دانشگاه علوم بهزیستی و تونبخشی موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 2423-5830
-
ptj.uswr.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
398 Physiology and Pharmacology انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران 2476-5236
2476-5244
ppj.phypha.ir ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
399 Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 2588-4441
2588-445X
zums.ac.ir/nmcjournal Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
400 Razavi International Journal of Medicine بیمارستان رضوی مشهد بیمارستان رضوی مشهد 2345-6426
2345-6434
razavijournal.com Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
401 Regeneration, Reconstruction, and Restoration دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2476-5163
2476-5171
journals.sbmu.ac.ir/tripleR Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
402 Reports of Biochemistry and Molecular Biology مرکز آموزش عالی وارستگان مشهد مرکز آموزش عالی وارستگان مشهد -
2322-3480
rbmb.net ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
403 Research Journal of Pharmacognosy انجمن متخصصین فارماکوگنوزی ایران انجمن متخصصین فارماکوگنوزی ایران 2345-4458
2345-5977
rjpharmacognosy.ir ISI ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
404 Research and Development in Medical Education دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز -
2322-2719
journals.tbzmed.ac.ir/rdme Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
405 Research in Cardiovascular Medicine مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق، شهید رجایی Medknow 2251-9572
2251-9580
rcvmonline.com Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
406 Research in Molecular Medicine دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2322-1348
2322-133X
rmm.mazums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
407 Research in Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-5362
1735-9414
rps.mui.ac.ir/index.php/jrps ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
408 Research on History of Medicine دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز -
2251-886X
rhm.sums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
409 Researcher Bulletin of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-1022
2008-7780
journals.sbmu.ac.ir/rbms Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
410 Scientific Journal of Rescue Relief مؤسسه آموزش عالی علمی، کاربردی هلال‌ ایران مؤسسه آموزش عالی علمی، کاربردی هلال‌ ایران 2008-4544
2008-529X
jorar.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
411 Shiraz E Medical Journal دانشگاه علوم پزشکی شیراز کوثر -
1735-1391
sites.kowsarpub.com/semj Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
412 Social Determinants of Health دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2423-3560
2423-7337
journals.sbmu.ac.ir/sdh Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
413 Strides in Development of Medical Education دانشگاه علوم پزشکی کرمان سیناوب -
2645-3452
sdmejournal.com Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
414 Tanaffos دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-0344
2345-3729
tanaffosjournal.ir PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
415 The International Journal of Occupational and Environmental Medicine سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 2008-6520
2008-6814
theijoem.org ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
416 The Journal of Tehran University Heart Center دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-8620
2008-2371
jthc.tums.ac.ir PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
417 Thrita شبکه، همکار کمیته‌های تحقیقات دانشجویی، دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران کوثر 2352-0612
2352-0620
sites.kowsarpub.com/thrita Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
418 Trauma Monthly دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ الله 2251-7464
2251-7472
traumamon.com ISI, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
419 Urology Journal دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-1308
1735-546X
journals.sbmu.ac.ir/urolj ISI, PubMed, Scopus ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
420 Vaccine Research انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران 2383-2819
2423-4923
vacres.pasteur.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
421 Women’s Health Bulletin دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2345-5136
2382-9990
womenshealthbulletin.sums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
422 World Journal of Plastic Surgery علی منافی علی منافی 2228-7914
2252-0724
wjps.ir ISI, PubMed ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
423 Zahedan Journal of Research in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کوثر -
2383-2894
sites.kowsarpub.com/zjrms Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
424 تحقیقات پزشکی- (لغو رتبه) مجله معلق میباشد -
-
Others
لغو رتبه
425 Anatomical Sciences Journal- (لغو رتبه) انجمن علوم تشریح ایران موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 1728-6158
-
anatomyjournal.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
لغو رتبه
426 Archives of Cardiovascular Imaging- (لغو رتبه) مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی Medknow 2322-5327
2322-5319
www.cardiovascimaging.com Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
لغو رتبه
427 Archives of Critical Care Medicine- (لغو رتبه) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2423-4443
-
journals.sbmu.ac.ir/site/node/140 Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
لغو رتبه
428 Dental Hypotheses- (لغو رتبه) دکتر جعفر کلاهی کازرانی Medknow 2155-8213
2155-8213
dentalhypotheses.com Scopus ۱۴۰۱۱۲/۲۹
لغو رتبه
429 Genetics In the 3rd Millennium- (لغو رتبه) محمدحسن کریمی نژاد مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد، نجم آبادی -
1728-6182
g3m.ir Others 1399/12/28
لغو رتبه
430 Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics- (لغو رتبه) دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 1735-2657
-
ijpt.iums.ac.ir Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
لغو رتبه
431 Journal of Skin and Stem Cell- (لغو رتبه) محمدعلی نیلفروش زاده کوثر -
2423-7086
journalssc.com Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
لغو رتبه
432 Report of Health Care- (لغو رتبه) دانشگاه آزاد مرودشت دانشگاه آزاد مرودشت 2423-4141
-
jrhc.miau.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
لغو رتبه
433 Reports of Radiotherapy and Oncology- (لغو رتبه) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کوثر 2345-3192
2345-3184
radioncology.com Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
لغو رتبه
434 Biotechnology and Health Sciences- (متوقف) - (لغو رتبه) دانشگاه علوم پزشکی قزوین کوثر 2383-028X
2383-0271
biotech-health.com Others ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
لغو رتبه
435 Controlled Release Society of Iran- (متوقف) - (لغو رتبه) انجمن علمی سامانه‌های نوین داروسازی ایران -
-
Others
لغو رتبه
436 Journal of Dental Biomaterials- (متوقف) - (لغو رتبه) دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2383-3971
2383-398X
jdb.sums.ac.ir Others ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
لغو رتبه
437 Journal of Medical Hypotheses and Ideas- (متوقف) - (لغو رتبه) دانشگاه علوم پزشکی تهران Elsevier 2251-7294
2251-7294
www.journals.elsevier.com/journal-of-medica... Scopus ۱۴۰۱۱۲/۲۹
لغو رتبه