دانشگاه علوم پزشکی مازندران، جلد ۲۵، شماره ۱۳۲، صفحات ۲۷۰-۲۷۹

عنوان فارسی اپیدمیولوژی ژن های اشریشیاکلی مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف در عفونت های ادراری کودکان در شمال ایران
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: مقاومت به باکتری‌های Extended Spectrum Beta Lactamases (ESBLs) به عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات درمانی مطرح می‌باشد. با توجه به اهمیت یوروپاتوژن ها در بروز عفونت‌های تهدید کنده حیات در اطفال، هدف از انجام این مطالعه بررسی اپیدمیولوژی ژن های مقاومت CTX, TEM و VEB در عفونت ادراری اطفال می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی نمونه‌های ادراری کودکان مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینا ساری در طول 6 ماه جمع‌آوری شد. بعد از تشخیص باکتری اشریشیاکلی براساس تست‌های استاندار، تست حداقل غلظت مهاری (MIC) برای چهارده آنتی‌بیوتیک معمول با استفاده از روش رقیق‌سازی میکرو در آگار انجام شد. در صورت مقاومت به دو آنتی بیوتیک سفوتاکسیم و سفتازیدیم، باکتری مولد ESBL در نظر گرفته شد. سپس استخراج DNA و PCR بر روی باکتری‌های ESBL انجام شد و بیان سه ژن CTX, TEM و VEB مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: از مجموع 327 پاتوژن اشریشیاکلی، 100 (5/30 درصد) مورد از آن‌ها مولد ESBL شناخته شدند. بالاترین حساسیت آنتی‌بیوتیکی نسبت به کارباپنم ها (66 درصد) و آمیکاسین (58 درصد) وجود داشت. TEM (49 درصد) شایع‌ترین ژن مولد ESBL شناخته شد و شیوع CTX و VEB به ترتیب 28 و 8 درصد بود. در ESBL های فاقدTEM، مقاومت نسبت به سفوتاکسیم، آمیکاسین و سفتریاکسون به صورت معنی‌داری بیش‌تر به دست آمد (05/0< p). در سوش‌های مولد VEB مقاومت به سفتازیدیم به صورت معنی‌داری بیش‌تر بود (05/0< p). در مجموع حضور ژن‌های مولد ESBL همراه با مقاومت بالا به سفیکسیم، کلستین و سفپیم بود. استنتاج: با توجه به میزان بالای مقاومت به کارباپنم‌ها و آنتی بیوتیک های وسیع الطیف، تجویز منطقی‌تر، ارزیابی درمان‌های تجربی و مانیتورینگ سطح خونی آنتی بیوتیک‌های وسیع الطیف در مراکز آموزشی- درمانی توصیه می‌گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Epidemiology of Extended Spectrum Beta Lactamases Producing E. coli Genes in Strains Isolated from Children with Urinary Tract Infection in North of Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background and purpose: Extended Spectrum Beta Lactamases (ESBLs) are one of the most important health care issues all over the world. Uropathogenesis are responsible for life threatening infections in children. In this study we aimed at investigating the epidemiology of CTX, TEM and VEB genes in pediatric UTI. Materials and methods: Urine samples were collected during six months in Sari Bou Alisina Hospital. The samples were inoculated onto 5% blood agar and MacConkey’s agar and the E. coli isolates were identified by standard methods. Minimum inhibitory concentration (MIC) of fourteen routine antibiotics was determined by agar dilution method. Resistance to Cefotaxime and ceftazidime was considered as ESBL producing bacteria. These isolates were then tested by Polymerase Chain Reaction (PCR) for the presence or absence of CTX, TEM and VEB beta-lactamase genes. Results: Of 327 E. coli uropathogen, 100 (30.5%) were identified as ESBL producer. The ESBL-producing E. coli isolates were susceptible to carbapenems (66%) and amikacin (58%). The most prevalent ESBL genes were TEM (49%) following CTX (28%) and VEB (8%). TEM negative ESBL, were significantly more resistant to cefotaxime, ceftriaxone and amikacin (P< 0.05). VEB-producing strains were significantly more resistant to ceftazidime (P< 0.05). ESBLs were associated with resistance to cefixime, colistin and cefepime. Conclusion: Regarding the high level of resistance to broad-spectrum antibiotics, more rational prescribing, empiric therapy assessment and TDM of broad-spectrum antibiotics are recommended.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله E. coli, ESBL, children, TEM, carbapenem

نویسندگان مقاله گوهر اسلامی | gohar eslami
associate professor, cardiovascular research center, department of clinical pharmacy, faculty of pharmacy, mazandaran university of medical sciences, sari, iran
دانشیار، مرکز تحقیقات قلب و عروق، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی مازندران (Mazandaran university of medical sciences)

محمدصادق رضایی | mohammad sadegh rezaie
associate professor, infection diseases research center with focus on nosocomial infection, mazandaran university of medical sciences, sari, iran
دانشیار، مرکزتحقیقات عفونی با گرایش عفونت های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی مازندران (Mazandaran university of medical sciences)

ابراهیم صالحی فر | ebrahim salehifar
professor, department of clinical pharmacy, faculty of pharmacy, mazandaran university of medical sciences, sari, iran
ساری کیلومتر 18 جاده فرح آباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده داروسازی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی مازندران (Mazandaran university of medical sciences)

علیرضا رفیعی | alireza rafiei
professor, department of immunology, molecular and cell biology research center, faculty of medicine, mazandaran university of medical sciences, sari, iran
استاد، گروه ایمونولوژی، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی مازندران (Mazandaran university of medical sciences)

تیمور لنگایی | teymor langaie
5 assistant professor, department of pharmacotherapy and translational research, center for pharmacogenomics, college of pharmacy, university of florida, usa
استادیار، گروه فارماکوتراپی، دانشگاه فلوریدا، امریکا

محمدرضا رافتی | mohammad reza rafati
6 assistant professor, department of clinical pharmacy, faculty of pharmacy, mazandaran university of medical sciences, sari, iran
دانشیار، گروه داروسازی بالینی، دانشکده دروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی مازندران (Mazandaran university of medical sciences)

خیرالنسا شفاهی | kheyronesa shafahi
کارشناسی ارشد میکربیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی مازندران (Mazandaran university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-29-383&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده عفونی کودکان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی-کامل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات